مرکز ملی یون درمانی ایران

  • اولین مرکز پروتون/یون درمانی در ایران

  • دارای سه اتاق درمانی و یک اتاق تحقیقاتی

  • درمان تومورهای‌ نزدیک به ارگان‌های حیاتی با بیشترین صحت

  • پذیرش سالانه بیش از 1200 بیمار در حالت بهره‌برداری تمام وقت از سه اتاق درمان

  • انجام پروژه‌های رادیوبیولوژی، فیزیک پرتوپزشکی و فیزیک کاربردی